Privacy

Versie 1.01 (1 april 2017)

 1. Reikwijdte en aanvaarding van de Privacyverklaring
  • Het gebruik van de website HappyCare is slechts mogelijk indien u bepaalde informatie aan de onderneming ter beschikking stelt. Bepaalde van deze informatie kan mogelijks gekwalificeerd worden als zijnde “persoonsgegevens” (gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd).
  • De onderneming zal alle persoonsgegevens die u haar werden toevertrouwd steeds met de nodige zorg behandelen. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze gegevens zullen verlopen conform de bepalingen van het Belgische en het Europese recht betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  • De gebruiker erkent dat het gebruik van de website impliceert dat bepaalde gegevens worden verstrekt, en zal zich ervan weerhouden de website te gebruiken indien hij niet wenst dat deze gegevens worden verwerkt. De gebruiker geeft door onderschrijving van deze verklaring (vereist voor registratie op de website HappyCare) zijn uitdrukkelijke toestemming voor de in deze verklaring beschreven verwerking.
  • De onderneming behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
 2. Persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld zijn in beginsel beperkt tot de informatie die nodig is voor de identificatie en authentificatie van de gebruiker, alsook op de afstemming van de aangeboden informatie en oefening aan de individuele gebruiker. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op:
   • Voor- en achternaam van de gebruiker;
   • Leeftijd van de gebruiker;
   • Geslacht van de gebruiker;
   • Talenkennis van de gebruiker;
   • Opleidingsniveau van de gebruiker;
   • Informatie die u ons vrijwillig bezorgt omtrent uw welbevinden en veerkracht.

    De persoonsgegevens kunnen op verschillende wijzen worden verzameld. In eerste instantie zal u deze vrijwillig meedelen aan de onderneming. Daarnaast kunnen bepaalde gegevens worden verzameld door het gebruik van de website en de daarop aangeboden oefeningen.

 3. Verantwoordelijke voor de verwerking
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Pulso Europe cvba, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven.
  • De onderneming behoudt zich het recht voor om de verwerking uit te besteden aan een derde, waarbij deze derde de verwerking zal dienen uit te voeren in conformiteit met de Belgische en Europese regelgeving terzake en met de principes zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. In geen geval zullen de gegevens echter doorverkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden voor enig ander doel.
 4. Aard en doel van de verwerking
  • De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen door de onderneming worden bewaard en gebruikt.
  • Het doel van deze verwerking is de gebruiker te kunnen identificeren en authentificeren, het door de gebruiker gewenste gebruik van de website HappyCare mogelijk te maken, alsook om de werking van de website HappyCare op de inviduele gebruiker af te stemmen.
  • De gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor wetenschappelijke of statistische doeleinden, alsook voor optimalisatie van de website. In de mate dat de gegevens niet meer relevant zijn voor de in artikel 4.2 vernoemde doeleinden, zullen de gegevens met het oog op het gebruik overeenkomstig artikel 4.3 geanonimiseerd worden.
 5. Recht op toegang en verbetering
  • De gebruiker heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben, en heeft tevens recht op verbetering van deze gegevens. Hiervoor kan de gebruiker, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een verzoek richten aan de onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking.
  • De gebruiker heeft daarnaast de mogelijkheid om zijn gegevens eenvoudig te raadplegen en te verbeteren via “Mijn profiel”.
 6. Gebruik na anonimisering
  • De onderneming behoudt zich het recht voor de verstrekte gegevens, doch enkel na anonimisering daarvan, eveneens te gebruiken voor volgende doeleinden: optimalisatie van de website, gebruik voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, de opmaak van statistieken en rapporten.
  • De verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard in een vorm die identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, dan nodig is om aan de hierboven omschreven doeleinden tegemoet te komen.