Disclaimer

Versie 1.01 (1 april 2017)

 1. Identiteit van de onderneming

Naam:Pulso Europe cvba

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven

Ondernemingsnummer:0476.182.502

BTW-nummer: BE0476.182.502

Telefoon: 016.20.85.96

E-mail: info@pulso-europe.eu

Website: www.pulso-europe.eu

 1. Definities
 • Onderneming: de onderneming Pulso Europe cvba, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het artikel 1.
 • Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de website “HappyCare
 1. Gebruik van de website HappyCare
  • HappyCare werd ontwikkeld met het oog op een gebruik door werknemers van organisaties die over een licentie voor dit gebruik beschikken. De leeftijd van de gebruiker dient minimaal 18 jaar te zijn.
  • Door met deze website aan de slag te gaan, krijgen werknemers meer zicht op het eigen functioneren, de eigen relaties, sterktes en eventuele klachten. Ze worden geheel vrijblijvend aangezet om via oefeningen, tips en informatie, psychosociale vaardigheden beter te ontwikkelen, hun doelen, sterkten en uitdagingen te formuleren en via oefeningen zoals relaxatie, optimistisch denken, etc. leren ze om sterker en gelukkiger in het leven te staan.
  • Deze online tool is preventief en kan niet als therapie worden aangemerkt. De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient tijdig initiatief te nemen om elders actief hulp te zoeken wanneer hij hiertoe de noodzaak voelt, of indien hij zich in een crisissituatie bevindt.
 2. Aanvaarding algemene voorwaarden en gegevensverwerking
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Pulso Europe cvba en de gebruiker. Door gebruik te maken van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.
  • De gebruiker beseft ook dat het gebruik van de website impliceert dat hij bepaalde informatie dient mee te delen aan de onderneming, dewelke betrekking kan hebben op de persoon van de gebruiker. De gebruiker stemt door gebruik te maken van deze website in met de verwerking van deze gegevens, overeenkomstig de privacyverklaring.
  • Indien de gebruiker de inhoud en de toepassing van deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij zich te weerhouden van het gebruik van deze website. Hetzelfde geldt indien de gebruiker de onderneming niet de toestemming wenst te verlenen voor de verwerking van zijn gegevens.
  • Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring worden de gebruiker ter beschikking gesteld via de website. Zij worden tevens voorafgaandelijk meegedeeld aan de registratie voor het gebruik van de website.
  • Voor alle gegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring.
 3. Aansprakelijkheid van de onderneming
  • De informatie op HappyCare werd met gepaste zorg samengesteld. De gebruiker aanvaardt echter dat de onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade die het resultaat zou kunnen zijn van het gebruik van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.
  • De gebruiker erkent dat de onderneming voor de hosting van de website beroep doet op een derde partij. De onderneming is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van problemen die de toegankelijkheid en beschikbaarheid van HappyCare betreffen en het gevolg zijn van de hosting door de derde partij.
 4. Intellectuele eigendom
  • De website HappyCare is eigendom van de onderneming. Alle handelsbenamingen, merktekens, domeinnamen, auteursrechten, fabrieksgeheimen en alle andere intellectuele rechten behoren in exclusieve eigendom toe aan de onderneming. Elk gebruik van de intellectuele eigendom van de onderneming door de gebruiker dient beperkt te zijn tot het gebruik dat is toegestaan overeenkomstig de tussen de partijen geldende overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.
  • De op de website vervatte informatie, exclusieve eigendom van de onderneming, is gratis te downloaden, kopiëren en af te drukken door de gebruiker. Deze handelingen mogen evenwel slechts worden gesteld voor zover zij gericht zijn op een uitsluitend persoonlijk gebruik van deze informatie.
  • Het is niet toegestaan de op deze website vervatte informatie de vermenigvuldigen of te verspreiden voor enig niet-persoonlijk gebruik, daaronder begrepen commerciëel gebruik. Het is niet toegestaan de broncode van de website door decompilatie of anderszins te achterhalen.
 5. Nieuwsbrief, cookies en hyperlinks
  • De gebruiker krijgt de mogelijkheid om aan te duiden of hij de maandelijkse welzijnstips wenst te ontvangen. Indien de gebruiker hieromt verzoekt, zal hij op regelmatige basis van de website een e-mail ontvangen. Het toezenden van deze e-mails kan op elk moment opnieuw worden stopgezet.
  • Bij het bezoeken van de website HappyCare kunnen “cookies” op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies helpen de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruiker. Aanvaarding van deze cookies is niet verplicht en geen voorwaarde opdat tot de website toegang zal worden verleend. Uw browser laat in principe toe cookies te weigeren, waarschuwingen te ontvangen alvorens cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies handmatig of automatisch na het einde van elke browsersessie van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.
  • Op de website kunnen hyperlinks staan naar externe websites. De onderneming is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites, gezien zij hierop geen enkele controle kan uitoefenen. De opname van hyperlinks betekent niet dat de onderneming alle elementen goedkeurt die deze sites kunnen bevatten en impliceert geenszins een samenwerking met de eigenaars van deze externe sites.
 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Alle rechtsbetrekkingen die tussen de gebruiker en de onderneming ontstaan uit hoofde van het gebruik van de website HappyCare zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Internationaal Privaatrecht waar deze een ander rechtsstelsel zouden aanduiden.
  • De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om van enig geschil tussen de onderneming en de gebruiker kennis te nemen. Indien de gebruiker evenwel een consument is in de zin van art. I.1, 1° WER, is de rechter die door de wet is aangewezen bevoegd.