Algemene voorwaarden

Disclaimer versie 1.01 (1 april 2017)

 1. Identiteit van de onderneming

Naam: Pulso Europe cvba

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven

Ondernemingsnummer: 0476.182.502

BTW-nummer: BE0476.182.502

Telefoon: +32 16.20.85.96

E-mail: info@pulso-europe.eu

Website: www.pulso-europe.eu

 1. Definities
 • Onderneming: de onderneming Pulso Europe cvba, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het artikel 1.
 • Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de website “HappyCare
 1. Gebruik van de website HappyCare
 • HappyCare werd ontwikkeld met het oog op een gebruik door werknemers van organisaties die over een licentie voor dit gebruik beschikken. De leeftijd van de gebruiker dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • Door met deze website aan de slag te gaan, krijgen werknemers meer zicht op het eigen functioneren, de eigen relaties, sterktes en eventuele klachten. Ze worden geheel vrijblijvend aangezet om via oefeningen, tips en informatie, psychosociale vaardigheden beter te ontwikkelen, hun doelen, sterkten en uitdagingen te formuleren en via oefeningen zoals relaxatie, optimistisch denken, etc. leren ze om sterker en gelukkiger in het leven te staan.
 • Deze online tool is preventief en kan niet als therapie worden aangemerkt. De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient tijdig initiatief te nemen om elders actief hulp te zoeken wanneer hij hiertoe de noodzaak voelt, of indien hij zich in een crisissituatie bevindt.
 1. Aanvaarding algemene voorwaarden en gegevensverwerking
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Pulso Europe cvba en de gebruiker. Door gebruik te maken van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De gebruiker beseft ook dat het gebruik van de website impliceert dat hij bepaalde informatie dient mee te delen aan de onderneming, dewelke betrekking kan hebben op de persoon van de gebruiker. De gebruiker stemt door gebruik te maken van deze website in met de verwerking van deze gegevens, overeenkomstig de privacyverklaring.
 • Indien de gebruiker de inhoud en de toepassing van deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij zich te weerhouden van het gebruik van deze website. Hetzelfde geldt indien de gebruiker de onderneming niet de toestemming wenst te verlenen voor de verwerking van zijn gegevens.
 • Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring worden de gebruiker ter beschikking gesteld via de website. Zij worden tevens voorafgaandelijk meegedeeld aan de registratie voor het gebruik van de website.
 • Voor alle gegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring.
 1. Aansprakelijkheid van de onderneming
 • De informatie op HappyCare werd met gepaste zorg samengesteld. De gebruiker aanvaardt echter dat de onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade die het resultaat zou kunnen zijn van het gebruik van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.
 • De gebruiker erkent dat de onderneming voor de hosting van de website beroep doet op een derde partij. De onderneming is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van problemen die de toegankelijkheid en beschikbaarheid van HappyCare betreffen en het gevolg zijn van de hosting door de derde partij.
 1. Intellectuele eigendom
 • De website HappyCare is eigendom van de onderneming. Alle handelsbenamingen, merktekens, domeinnamen, auteursrechten, fabrieksgeheimen en alle andere intellectuele rechten behoren in exclusieve eigendom toe aan de onderneming. Elk gebruik van de intellectuele eigendom van de onderneming door de gebruiker dient beperkt te zijn tot het gebruik dat is toegestaan overeenkomstig de tussen de partijen geldende overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.
 • De op de website vervatte informatie, exclusieve eigendom van de onderneming, is gratis te downloaden, kopiëren en af te drukken door de gebruiker. Deze handelingen mogen evenwel slechts worden gesteld voor zover zij gericht zijn op een uitsluitend persoonlijk gebruik van deze informatie.
 • Het is niet toegestaan de op deze website vervatte informatie de vermenigvuldigen of te verspreiden voor enig niet-persoonlijk gebruik, daaronder begrepen commerciëel gebruik. Het is niet toegestaan de broncode van de website door decompilatie of anderszins te achterhalen.
 1. Nieuwsbrief, cookies en hyperlinks
 • De gebruiker krijgt de mogelijkheid om aan te duiden of hij de maandelijkse welzijnstips wenst te ontvangen. Indien de gebruiker hieromt verzoekt, zal hij op regelmatige basis van de website een e-mail ontvangen. Het toezenden van deze e-mails kan op elk moment opnieuw worden stopgezet.
 • Bij het bezoeken van de website HappyCare kunnen “cookies” op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies helpen de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruiker. Aanvaarding van deze cookies is niet verplicht en geen voorwaarde opdat tot de website toegang zal worden verleend. Uw browser laat in principe toe cookies te weigeren, waarschuwingen te ontvangen alvorens cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies handmatig of automatisch na het einde van elke browsersessie van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.
 • Op de website kunnen hyperlinks staan naar externe websites. De onderneming is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites, gezien zij hierop geen enkele controle kan uitoefenen. De opname van hyperlinks betekent niet dat de onderneming alle elementen goedkeurt die deze sites kunnen bevatten en impliceert geenszins een samenwerking met de eigenaars van deze externe sites.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Alle rechtsbetrekkingen die tussen de gebruiker en de onderneming ontstaan uit hoofde van het gebruik van de website HappyCare zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Internationaal Privaatrecht waar deze een ander rechtsstelsel zouden aanduiden.
 • De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om van enig geschil tussen de onderneming en de gebruiker kennis te nemen. Indien de gebruiker evenwel een consument is in de zin van art. I.1, 1° WER, is de rechter die door de wet is aangewezen bevoegd.

Privacy verklaring versie 1.01 (1 april 2017)

 1. Reikwijdte en aanvaarding van de Privacyverklaring
 • Het gebruik van de website HappyCare is slechts mogelijk indien u bepaalde informatie aan de onderneming ter beschikking stelt. Bepaalde van deze informatie kan mogelijks gekwalificeerd worden als zijnde “persoonsgegevens” (gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd).
 • De onderneming zal alle persoonsgegevens die u haar werden toevertrouwd steeds met de nodige zorg behandelen. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze gegevens zullen verlopen conform de bepalingen van het Belgische en het Europese recht betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De gebruiker erkent dat het gebruik van de website impliceert dat bepaalde gegevens worden verstrekt, en zal zich ervan weerhouden de website te gebruiken indien hij niet wenst dat deze gegevens worden verwerkt. De gebruiker geeft door onderschrijving van deze verklaring (vereist voor registratie op de website HappyCare) zijn uitdrukkelijke toestemming voor de in deze verklaring beschreven verwerking.
 • De onderneming behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
 1. Persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld zijn in beginsel beperkt tot de informatie die nodig is voor de identificatie en authentificatie van de gebruiker, alsook op de afstemming van de aangeboden informatie en oefening aan de individuele gebruiker. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op:
 • Voor- en achternaam van de gebruiker;
  • Leeftijd van de gebruiker;
  • Geslacht van de gebruiker;
  • Talenkennis van de gebruiker;
  • Opleidingsniveau van de gebruiker;
  • Informatie die u ons vrijwillig bezorgt omtrent uw welbevinden en veerkracht.
 • De persoonsgegevens kunnen op verschillende wijzen worden verzameld. In eerste instantie zal u deze vrijwillig meedelen aan de onderneming. Daarnaast kunnen bepaalde gegevens worden verzameld door het gebruik van de website en de daarop aangeboden oefeningen.
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Pulso Europe cvba, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven.
 • De onderneming behoudt zich het recht voor om de verwerking uit te besteden aan een derde, waarbij deze derde de verwerking zal dienen uit te voeren in conformiteit met de Belgische en Europese regelgeving terzake en met de principes zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. In geen geval zullen de gegevens echter doorverkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden voor enig ander doel.
 1. Aard en doel van de verwerking
 • De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen door de onderneming worden bewaard en gebruikt.
 • Het doel van deze verwerking is de gebruiker te kunnen identificeren en authentificeren, het door de gebruiker gewenste gebruik van de website HappyCare mogelijk te maken, alsook om de werking van de website HappyCare op de inviduele gebruiker af te stemmen.
 • De gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor wetenschappelijke of statistische doeleinden, alsook voor optimalisatie van de website. In de mate dat de gegevens niet meer relevant zijn voor de in artikel 4.2 vernoemde doeleinden, zullen de gegevens met het oog op het gebruik overeenkomstig artikel 4.3 geanonimiseerd worden.
 1. Recht op toegang en verbetering
 • De gebruiker heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben, en heeft tevens recht op verbetering van deze gegevens. Hiervoor kan de gebruiker, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een verzoek richten aan de onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking.
 • De gebruiker heeft daarnaast de mogelijkheid om zijn gegevens eenvoudig te raadplegen en te verbeteren via “Mijn profiel”.
 1. Gebruik na anonimisering
 • De onderneming behoudt zich het recht voor de verstrekte gegevens, doch enkel na anonimisering daarvan, eveneens te gebruiken voor volgende doeleinden: optimalisatie van de website, gebruik voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, de opmaak van statistieken en rapporten.
 • De verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard in een vorm die identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, dan nodig is om aan de hierboven omschreven doeleinden tegemoet te komen.